ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
12 - SOCIAL ISSUES (sociálne problémy)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : SOCIAL ISSUES (sociálne problémy)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Social issues can be of a great variety. It is basically anything which decreases life standards or life comfort by any means. Humanity has been facing these issues ever since its existence.
We can start from poverty, which is perhaps the most spread issues over the world. There are a lot of countries in which material standards are too low even for securing basic life needs. We can talk about countries in the Middle East, Africa, South America or even Asia. Perhaps these suffer the most from poverty issues.
Then we can mention the unequal opportunity issues. Generally, these are based on discrimination by gender, race, religious or social backgrounds. Not all people are given the same opportunity to become succesful, to get a proper job based on their skills or to get access to a fair financial evaluation of their work performance.
Sociálne problémy môžu byť veľmi rôznorodé. Je to v podstate všetko, čo akýmkoľvek spôsobom znižuje životnú úroveň alebo životný komfort. Ľudstvo sa s týmito problémami stretáva od začiatku svojej existencie.
Môžeme začať od chudoby, ktorá je azda najrozšírenejším problémom na svete. V mnohých krajinách je materiálna úroveň príliš nízka aj na zabezpečenie základných životných potrieb. Môžeme hovoriť o krajinách Blízkeho východu, Afriky, Južnej Ameriky alebo aj Ázie. Tieto krajiny trpia problémami chudoby azda najviac.
Potom môžeme spomenúť otázky nerovnosti príležitostí. Tie sú vo všeobecnosti založené na diskriminácii podľa pohlavia, rasy, náboženstva alebo sociálneho prostredia. Nie všetci ľudia majú rovnakú príležitosť stať sa úspešnými, získať primerané zamestnanie na základe svojich schopností alebo získať prístup k spravodlivému finančnému ohodnoteniu svojho pracovného výkonu.
Another of social issues is a racism. This is connected with an ideological background which considers some races to be superordinary towards others. This is deep issue from history and harms heavy many people over the world. We need to treat all the people equally based on their skills, not on their origins.
Coming again to poverty related issues, there is another impact called malnutrition. It concerns many, but especially kids over the 3rd countries world. Perhaps it's an impact of how powerful and developed countries exploit the natural sources of poor ones. Also we need to assign this issue to harsh climate conditions of the poor countries and lack of the education about human rights and needs.
One of the most serious issues is also a child abuse concern. This can have many forms but mostly it regards child work, child beggars and unfortunately also child sexual abuse. We need to protect all children over the world from these crimes. Perhaps we can address this issues to be the worst cancer of humanity.
Finally, there are multiple serious social issues and we shouldn't stay blind towards anyone in need. Sometimes it can be enough just to talk about it with others in order to find a solution and push on politicians to act faster and more efficiently.
Ďalším zo sociálnych problémov je rasizmus. Ten je spojený s ideologickým pozadím, ktoré tvrdí, že niektoré rasy sú nadradené ostatným. Ide o hlboký problém z histórie, ktorý ťažko ubližuje mnohým ľuďom na celom svete. Musíme zaobchádzať so všetkými ľuďmi rovnako na základe ich schopností, nie na základe ich pôvodu.
Ak sa opäť vrátime k otázkam súvisiacim s chudobou, existuje ďalší vplyv, ktorý sa nazýva podvýživa. Týka sa mnohých, ale najmä detí v tretích krajinách sveta. Možno je to dôsledok toho, ako silné a rozvinuté krajiny využívajú prírodné zdroje chudobných krajín. Tento problém musíme priradiť aj k drsným klimatickým podmienkam chudobných krajín a nedostatočnému vzdelávaniu o ľudských právach a potrebách.
Jedným z najzávažnejších problémov je aj zneužívanie detí. Môže mať mnoho podôb, ale väčšinou sa týka práce detí, žobrania detí a, žiaľ, aj sexuálneho zneužívania detí. Pred týmito trestnými činmi musíme chrániť všetky deti na celom svete. Možno sa nám podarí riešiť túto problematiku, ktorá je najhoršou rakovinou ľudstva.
Napokon, existuje viacero vážnych sociálnych problémov a nemali by sme zostať slepí voči všetkým, ktorí to potrebujú. Niekedy môže stačiť o nich len hovoriť s ostatnými, aby sme našli riešenie a zatlačili na politikov, aby konali rýchlejšie a účinnejšie.
TOP 30
social issues
soušl išjúz
sociálne problémy
TOP 30
variety
verájety
rôznorodosť
TOP 30
decrease
dikríz
znížiť
TOP 30
means
mínz
spôsob
TOP 30
humanity
hjumenity
ľudstvo

Anglická maturitná téma pre rok : SOCIAL ISSUES (sociálne problémy)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
social issues
soušl išjuz
sociálne problémy
🗸 social issues
🗸 sociálne problémy
TOP 30
variety
verájety
rôznorodosť
🗸 variety
🗸 rôznorodosť
TOP 30
decrease
dikríz
znížiť
🗸 decrease
🗸 znížiť
TOP 30
means
mínz
spôsob
🗸 means
🗸 spôsob
TOP 30
humanity
hjumenity
ľudstvo
🗸 humanity
🗸 ľudstvo
TOP 30
face
fejs
čeliť
🗸 face
🗸 čeliť
TOP 30
since
sins
od
🗸 since
🗸 od
TOP 30
poverty
pauerty
chudoba
🗸 poverty
🗸 chudoba
TOP 30
spread
spred
rozšírený
🗸 spread
🗸 rozšírený
TOP 30
suffer
safr
trpieť
🗸 suffer
🗸 trpieť
TOP 30
unequal
aníkvol
nerovný
🗸 unequal
🗸 nerovný
TOP 30
discrimination
diskriminejšn
diskriminácia
🗸 discrimination
🗸 diskriminácia
TOP 30
gender
džendr
pohlavie
🗸 gender
🗸 pohlavie
TOP 30
race
rejs
rasa
🗸 race
🗸 rasa
TOP 30
religious
rilidžiouz
náboženský
🗸 religious
🗸 náboženský
TOP 30
succesful
saksesfl
úspešný
🗸 succesful
🗸 úspešný
TOP 30
evaluation
iveljuejšn
hodnotenie
🗸 evaluation
🗸 hodnotenie
TOP 30
racism
rejsizm
rasizmus
🗸 racism
🗸 rasizmus
TOP 30
superordinary
suprordinery
nadradený
🗸 superordinary
🗸 nadradený
TOP 30
origins
oridžins
pôvod
🗸 origins
🗸 pôvod
TOP 30
impact
impekt
dopad
🗸 impact
🗸 dopad
TOP 30
malnutrition
malnutrišn
podvýživa
🗸 malnutrition
🗸 podvýživa
TOP 30
exploit
iksploit
vykorisťovať
🗸 exploit
🗸 vykorisťovať
TOP 30
natural sources
nejčrl sórsiz
prírodné zdroje
🗸 natural sources
🗸 prírodné zdroje
TOP 30
assign
esájn
priradiť
🗸 assign
🗸 priradiť
TOP 30
harsh
harš
drsný
🗸 harsh
🗸 drsný
TOP 30
abuse
ebjúz
zneužiť, zneužívanie
🗸 abuse
🗸 zneužiť 🗸 zneužívanie
TOP 30
beggar
begr
žobrák
🗸 beggar
🗸 žobrák
TOP 30
multiple
maltipl
viaceré
🗸 multiple
🗸 viaceré
TOP 30
push
puš
zatlačiť
🗸 push
🗸 zatlačiť