ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
11 - Globalization and multiculturalism (globalizácia a multikultúra)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok :
globalization and multiculturalism (globalizácia a multikultúra)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Globalization and multiculturalism is a result of the world getting smaller with development of technologies and transport. As the modern age came these topics became even more relevant.
Although we can say that it is considered as a controversial topic by many people. As Slovakia is rather a conservative country we protect ourselves against greater opening of our borders. On the other hand we should consider our help for people asking for our citizenship.
Globalisation certainly brings many benefits but it can also pose new challenges we should deal with by use of common sense. As for multiculture we need to perceive carefully whether this would bring benefits or drawbacks.
Globalizácia a multikulturalizmus sú dôsledkom toho, že svet sa s rozvojom technológií a dopravy zmenšuje. S príchodom modernej doby sa tieto témy stali ešte aktuálnejšími.
Hoci môžeme povedať, že mnohí ľudia ju považujú za kontroverznú tému. Keďže Slovensko je skôr konzervatívna krajina, bránime sa väčšiemu otvoreniu našich hraníc. Na druhej strane by sme mali zvážiť našu pomoc ľuďom, ktorí žiadajú o naše občianstvo.
Globalizácia určite prináša mnoho výhod, ale môže tiež predstavovať nové výzvy, ktoré by sme mali riešiť s použitím zdravého rozumu. Pokiaľ ide o multikultúru, musíme pozorne vnímať, či prinesie výhody alebo nevýhody.
Another topic related to this concept is a migration. It is vital to think of this issue from higher perspective. We know that even Slovakians were migrating, especially during early 20th century to USA.
They were useful work labour manpower so then USA citizen had reasonable situation to greet them to their new home. From this point things were working fine and now we can see many US citizens have Slovak or even Czech surnames.
Nowadays, this issue is quite deeper than in the past. It is in reasonable question what are true intentions of migrating people. That's why perhaps careful but helpful and individual approach towards this concerns may be the best way.
Finally, all these phenomenons can be of benefit for our country if we can find correct approach how to treat these issues and setup efficient standards for living in the modern age.
Ďalšou témou súvisiacou s týmto konceptom je migrácia. O tejto problematike je nevyhnutné uvažovať z vyššieho hľadiska. Vieme, že aj Slováci migrovali, najmä začiatkom 20. storočia do USA.
Boli užitočnou pracovnou silou, takže občania USA ich mohli v novom domove privítať v primeranej situácii. Od tohto momentu veci fungovali dobre a teraz môžeme vidieť, že mnohí občania USA majú slovenské alebo dokonca české priezviská.
V súčasnosti je tento problém oveľa hlbší ako v minulosti. Je opodstatnenou otázkou, aké sú skutočné zámery migrujúcich ľudí. Preto je možno najlepšou cestou opatrný, ale ústretový a individuálny prístup k tomuto problému.
Napokon, všetky tieto javy môžu byť pre našu krajinu prínosom, ak sa nám podarí nájsť správny prístup k riešeniu týchto problémov a nastaviť efektívne štandardy pre život v modernej dobe.
TOP 30
globalization
globalizejšn
globalizácia
TOP 30
multiculturalism
multikalč-ralizm
multikultúra
TOP 30
development
divilopment
vývoj
TOP 30
technologies
teknolodžís
technológie
TOP 30
transport
trenspórt
doprava

Anglická maturitná téma pre rok :
globalization and multiculturalism (globalizácia a multikultúra)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
globalization
globalizejšn
globalizácia
🗸 globalization
🗸 globalizácia
TOP 30
multiculturalism
maltikalč-ralizm
multikultúra
🗸 multiculturalism
🗸 multikultúra
TOP 30
development
divilopment
vývoj
🗸 development
🗸 vývoj
TOP 30
technologies
teknolodžís
technológie
🗸 technologies
🗸 technológie
TOP 30
transport
trensport
doprava
🗸 transport
🗸 doprava
TOP 30
relevant
rilevent
relevantný, aktuálny
🗸 relevant
🗸 relevantný 🗸 aktuálny
TOP 30
controversial
kontroveržl
kontroverzný
🗸 controversial
🗸 kontroverzný
TOP 30
conservative
konzervatif
konzervatívny
🗸 conservative
🗸 konzervatívny
TOP 30
citizenship
sitizenšip
občianstvo
🗸 citizenship
🗸 občianstvo
TOP 30
certainly
sertenly
určite
🗸 certainly
🗸 určite
TOP 30
pose
pouz
predstavovať, znamenať
🗸 pose
🗸 predstavovať 🗸 znamenať
TOP 30
challenge
čelindž
výzva
🗸 challenge
🗸 výzva
TOP 30
common sense
kamn senz
zdravý rozum
🗸 common sense
🗸 zdravý rozum
TOP 30
perceive
persíf
vnímať
🗸 perceive
🗸 vnímať
TOP 30
migration
majgrejšn
migrácia
🗸 migration
🗸 migrácia
TOP 30
vital
vajtl
nevyhnutné
🗸 vital
🗸 nevyhnutné
TOP 30
manpower
menpavr
pracovná sila
🗸 manpower
🗸 pracovná sila
TOP 30
greet
grít
vítať
🗸 greet
🗸 vítať
TOP 30
surname
sŕnejm
priezvisko
🗸 surname
🗸 priezvisko
TOP 30
deeper
dípr
hlbší
🗸 deeper
🗸 hlbší
TOP 30
reasonable
rízonebl
opodstatnený
🗸 reasonable
🗸 opodstatnený
TOP 30
intention
intenšn
úmysel
🗸 intention
🗸 úmysel
TOP 30
helpful
helpfl
nápomocný
🗸 helpful
🗸 nápomocný
TOP 30
approach
eprouč
prístup
🗸 approach
🗸 prístup
TOP 30
concern
konsern
problém
🗸 concern
🗸 problém
TOP 30
phenomenon
fenomenon
fenomén
🗸 phenomenon
🗸 fenomén
TOP 30
correct
korékt
správny
🗸 correct
🗸 správny
TOP 30
treat
črít
riešiť
🗸 treat
🗸 riešiť
TOP 30
setup
setap
nastaviť
🗸 setup
🗸 nastaviť
TOP 30
efficient
efišnt
efektívny
🗸 efficient
🗸 efektívny