ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
6 - CULTURE AND ART (kultúra a umenie)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok :
CULTURE AND ART (kultúra a umenie)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Culture and art seem to be the same thing but it is not exactly like that. While culture is rather a way of life such as habits or customs, art is the expression of ourselves in both: physical and abstract ways.
Culture can define a society, country or just a group of people. These people usually have some behavior traits in common or perform activities similar or the same way. Culture is also something which can distinguish a nation from others.
Art is a tool by which we can express our culture or share our beliefs, moods and after all: personalities. While art can be unique from person to person, culture is something which is shared among many. Almost every person use to perform some of cultural aspects while artists might be a bit more rare.
Zdá sa, že kultúra a umenie je to isté, ale nie je to celkom tak. Kým kultúra je skôr spôsob života, ako sú zvyky alebo obyčaje, umenie je vyjadrenie nás samých: fyzickým aj abstraktným spôsobom.
Kultúra môže definovať spoločnosť, krajinu alebo len skupinu ľudí. Títo ľudia majú zvyčajne niektoré spoločné črty správania sa alebo vykonávajú aktivity podobným alebo rovnakým spôsobom. Kultúra je tiež niečo, čo môže odlišovať národ od ostatných.
Umenie je nástroj, ktorým môžeme vyjadriť svoju kultúru alebo sa podeliť o svoje presvedčenie, nálady a koniec koncov aj osobnosť. Zatiaľ čo umenie môže byť pre každého človeka jedinečné, kultúra je niečo, čo je spoločné medzi mnohými (ľuďmi). Takmer každý človek vykonáva nejaké z kultúrnych aspektov, zatiaľ čo umelci môžu byť trochu zriedkavejší.
Also, a culture is something supertemporal - it lasts through the time. An art is rather something, what can change over the time.
We know that every generation brings their own art as the expression of their attitude. On the other hand younger and also older people can share the same cultural habits.
For example, they meet the same way, communicate the same or eat the same way - not even talking about spiritual and religious setting of the particular culture.
Finally, we can consider both as very crucial. Art can bring the wind of positive change and inspiration while culture protects and maintains our uniqueness and life style.
Kultúra je tiež niečo nadčasové - trvá v čase. Umenie je skôr niečo, čo sa môže v čase meniť.
Vieme, že každá generácia prináša svoje vlastné umenie ako vyjadrenie svojho postoja. Na druhej strane mladší, ale aj starší ľudia môžu mať rovnaké kultúrne zvyky.
Napríklad sa stretávajú rovnakým spôsobom, komunikujú rovnako alebo jedia rovnako - o duchovnom a náboženskom nastavení danej kultúry ani nehovoriac.
Nakoniec, môžeme obidve považovať za veľmi dôležité. Umenie môže priniesť vietor pozitívnej zmeny a inšpirácie, zatiaľ čo kultúra chráni a udržiava našu jedinečnosť a životný štýl.
TOP 30
seem
sím
zdať sa
TOP 30
same
sejm
rovnaký
TOP 30
exactly
ikzektly
presne
TOP 30
rather
radr
skôr (preferencia)
TOP 30
way of life
vej of lajf
spôsob života
späť do menu

Anglická maturitná téma pre rok : CULTURE AND ART (kultúra a umenie)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
seem
sím
zdať sa
🗸 seem
🗸 zdať sa
TOP 30
same
sejm
rovnaký
🗸 same
🗸 rovnaký
TOP 30
exactly
ikzektly
presne
🗸 exactly
🗸 presne
TOP 30
rather
radr
skôr (preferencia)
🗸 rather
🗸 skôr
TOP 30
way of life
vej of lajf
spôsob života
🗸 way of life
🗸 spôsob života
TOP 30
habit
hebit
zvyk
🗸 habit
🗸 zvyk
TOP 30
custom
kastm
obyčaj
🗸 custom
🗸 obyčaj
TOP 30
expression
iksprešn
vyjadrenie (prejav)
🗸 expression
🗸 vyjadrenie
TOP 30
define
difájn
definovať
🗸 define
🗸 definovať
TOP 30
express
ikspres
vyjadrovať (prejavovať sa)
🗸 express
🗸 vyjadrovať
TOP 30
belief
bilíf
presvedčenie (názor)
🗸 belief
🗸 presvedčenie
TOP 30
mood
múd
nálada
🗸 mood
🗸 nálada
TOP 30
unique
juník
jedinečný
🗸 unique
🗸 jedinečný
TOP 30
among
emang
medzi
🗸 among
🗸 medzi
TOP 30
almost
olmoust
takmer
🗸 almost
🗸 takmer
TOP 30
rare
rér
zriedkavý
🗸 rare
🗸 zriedkavý
TOP 30
supertemporal
supr-temporl
nadčasový
🗸 supertemporal
🗸 nadčasový
TOP 30
last
lást
trvať (sloveso)
🗸 last
🗸 trvať
TOP 30
attitude
etiťjúd
postoj (názor)
🗸 attitude
🗸 postoj
TOP 30
share
šér
zdieľať
🗸 share
🗸 zdieľať
TOP 30
communicate
komjunikejt
komunikovať
🗸 communicate
🗸 komunikovať
TOP 30
spiritual
spiriťuel
duchovný
🗸 spiritual
🗸 duchovný
TOP 30
religious
rilidžious
náboženský
🗸 religious
🗸 náboženský
TOP 30
particular
partikjuler
konkrétny, daný
🗸 particular
🗸 konkrétny 🗸 daný
TOP 30
crucial
krúšl
kľúčový
🗸 crucial
🗸 kľúčový
TOP 30
both
bouf
obe, obidve
🗸 both
🗸 obe 🗸 obidve
TOP 30
protect
proutekt
chrániť
🗸 protect
🗸 chrániť
TOP 30
maintain
mejntejn
udržiavať
🗸 maintain
🗸 udržiavať
TOP 30
uniqueness
juniknez
jedinečnosť
🗸 uniqueness
🗸 jedinečnosť
TOP 30
life style
lajf stajl
životný štýl
🗸 life style
🗸 životný štýl