ANGLINO.EU
študuj anglické slovíčka rýchlejšie

Anglická maturitná téma pre rok :
3 - HOBBIES (záľuby)

PREMIUM slovíčka k téme + FREE odpoveď s prekladom do slovenčiny

Postup ako získať heslo k slovíčkam súvisiacim s touto maturitnou témou nájdeš v sekcii PREMIUM. Objednaj si PREMIUM v cene aktuálneho ročného predplatného a precvič si všetky potrebné slovíčka na anglickú maturitu.

Používaš staré heslo.

Heslo, ktoré používaš, už nie je platné.

Ak si predplatiteľ, najnovšie heslo nájdeš v emaili, ktorý ti prišiel po objednávke a zaplatení PREMIUM predplatného. Ak si zákazník spoločnosti FLUENCY s.r.o., aktuálne heslo ti prišlo od nášho bota na email (niekedy emaily môžu prísť do SPAM priečinku, pozri sa pre istotu aj tam). Pokiaľ máš nejaké otázky, kontaktuj nás emailom na fluency@fluency.sk alebo telefonicky na 0948 117 111 v pracovnom čase od 9.00 do 17.00.

Anglická maturitná téma pre rok : HOBBIES (záľuby)

↓ Anglická odpoveď na maturitu a slovenský preklad ↓

Poznámka: táto maturitná odpoveď je skrátená a zjednodušená na úroveň B1 za účelom tvojho rýchlejšieho a jednoduchšieho štúdia. Na ANGLINO.EU berieme v úvahu, že ako študent sa musíš naučiť a pripraviť na značný počet maturitných tém, preto texty čo najviac zjednodušujeme a taktiež udržujeme v optimálnej dĺžke (stručné a výstižné).
Hobbies are activities that we like to do in our free time. Hobbies can be of many types, frequency or nature. It mostly depends on our personality what types of hobbies do we prefer in our life.
Main purpose of hobbies is to ease our mind, reduce daily stress and boost our mental health. Hobbies can also connect us with other people since we spend time together with the same activities. It is up to an individual how much time they invest into their hobbies. It is recommend to do hobbies at least two or three times a week on average.
Some classic hobbies sorts can be playing sports, doing arts, meeting friends or playing PC games. Most people have suchlike hobbies as these are perhaps the most accessible ones.
Záľuby sú činnosti, ktoré radi robíme vo voľnom čase. Záľuby môžu byť rôzneho druhu, frekvencie alebo charakteru. Záleží najmä na našej osobnosti, aké typy koníčkov v živote uprednostňujeme.
Hlavným cieľom záľub je uľaviť našej mysli, znížiť každodenný stres a posilniť naše duševné zdravie. Záľuby nás tiež môžu spájať s inými ľuďmi, pretože trávime čas spoločne pri rovnakých činnostiach. Záleží na jednotlivcovi, koľko času investuje do svojich koníčkov. Odporúča sa venovať koníčkom v priemere aspoň dva až trikrát týždenne.
Niektoré klasické druhy koníčkov môžu byť športovanie, umenie, stretávanie sa s priateľmi alebo hranie počítačových hier. Väčšina ľudí má podobné záľuby, pretože sú asi najdostupnejšie.
Some of extraordinary examples of hobbies can be doing IT stuff, travelling abroad, seeking adventures or collecting various items.
In this case, hobbies are not only for having fun but also these can improve your skills. We call that joining the fun with the useful. Some people believe you can grow by doing a hobby. What is important and valuable: you can feel well while doing something useful for your future.
Perhaps the optimal balance within hobbies is having a hobby of artistic, technical and after all of a sport nature at the same time. This way you can enjoy all aspects of life and maybe improve yourself in balanced way. Of course, when choosing your hobby you should pay attention to your health conditions and limits. This way you can do your hobbies by a safe and pleasant way.
Finally, having hobbies is something enriching our lives. It is definitely a reward with an inspiration altogether.
Niektoré z neobvyklých príkladov záľub môžu byť IT záležitosti, cestovanie do zahraničia, hľadanie dobrodružstiev alebo zbieranie rôznych predmetov.
V takomto prípade sú záľuby nielen na zábavu, ale môžu tiež zlepšiť vaše zručnosti. Hovoríme tomu spojenie zábavy s užitočným. Niektorí ľudia veria, že pomocou záľub môžete rásť. Čo je dôležité a cenné: môžete sa cítiť dobre a zároveň robiť niečo užitočné pre svoju budúcnosť.
Možno optimálna rovnováha v rámci koníčkov je mať koníček umeleckého, technického a napokon aj športového charakteru zároveň. Týmto spôsobom si môžete užívať všetky aspekty života a možno sa aj vyvážene zdokonaľovať. Samozrejme, pri výbere koníčka by ste mali dbať na svoje zdravotné podmienky a limity. Takto môžete svoje koníčky vykonávať bezpečným a príjemným spôsobom.
A nakoniec, mať koníčky je niečo, čo obohacuje náš život. Určite je to dokopy odmena a inšpirácia.
TOP 30
hobbies
hobís
záľuby
TOP 30
nature
nejčr
povaha
TOP 30
depend on
dipend on
závisieť od
TOP 30
purpose
purpouz
cieľ, účel
TOP 30
ease
íz
uľaviť

Anglická maturitná téma pre rok : HOBBIES (záľuby)

PREMIUM výukový zoznam vhodný pre úroveň B1

Začať skúšanie slovíčiek
Vyskúšaj sa slovíčka v ľubovolnom smere v časovom skúšaní.
Späť na zoznam slovíčiek
Návrat naspäť do základného zobrazenia zoznamu slovíčiek.
Zastaviť skúšanie a obnoviť slovíčka
Skúšanie slovíčiek do angličtiny
Vyskúšaj sa v smere zo slovenčiny do angličtiny.
Skúšanie slovíčiek z angličtiny
Vyskúšaj sa v smere z angličtiny do slovenčiny.
Pomalé skúšanie
15 sekúnd / slovíčko
Priemerné skúšanie
10 sekúnd / slovíčko
Zrýchlené skúšanie
5 sekúnd / slovíčko

Užitočné tipy a rady pri skúšaní sa slovíčiek

Po kliknutí na ktorúkoľvek možnosť sa automaticky spustí skúšanie slovíčiek.
Pokiaľ nevieš nejaké slovíčko preložiť, jednoducho len napíš písmeno X a aplikácia ti zobrazí správnu odpoveď.
V prípade, ak by niečo zlyhalo, použi tlačidlo F5 a načítaj si skúšanie znovu.
Skúšanie je časovo neobmedzené, môžeš ho kedykoľvek zastaviť stlačením funkcie späť na zoznam slovíčiek prípadne tlačidlom F5.
F5 využi najmä pri dlhších zoznamoch, kde si takto vieš skrátiť čas spätného načítavania zoznamu slovíčiek.
Zamiešať poradie
unikátne poradie slovíčiek
1 x náhodné slovíčko
zobraz náhodne slovíčko
10 x náhodné slovíčka
zobraz náhodne slovíčka
Obnoviť všetky slovíčka
reset do pôvodného stavu
TOP 30
hobbies
hobís
záľuby
🗸 hobbies
🗸 záľuby
TOP 30
nature
nejčr
povaha
🗸 nature
🗸 povaha
TOP 30
depend on
dipend on
závisieť od
🗸 depend on
🗸 závisieť od
TOP 30
purpose
purpouz
účel, cieľ
🗸 purpose
🗸 účel 🗸 cieľ
TOP 30
ease
íz
uľaviť
🗸 ease
🗸 uľaviť
TOP 30
reduce
riďjús
znížiť
🗸 reduce
🗸 znížiť
TOP 30
boost
búst
posilniť
🗸 boost
🗸 posilniť
TOP 30
mental health
mentl helf
duševné zdravie
🗸 mental health
🗸 duševné zdravie
TOP 30
since
sins
keďže
🗸 since
🗸 keďže
TOP 30
on average
on evridž
v priemere
🗸 on average
🗸 v priemere
TOP 30
perhaps
prheps
asi, azda
🗸 perhaps
🗸 asi 🗸 azda
TOP 30
accessible
eksesibl
dostupný
🗸 accessible
🗸 dostupný
TOP 30
extraordinary
ikstraordinery
neobvyklý
🗸 extraordinary
🗸 neobvyklý
TOP 30
IT stuff
ajtí staf
IT záležitosti
🗸 IT stuff
🗸 IT záležitosti
TOP 30
abroad
ebroud
zahraničie
🗸 abroad
🗸 zahraničie
TOP 30
adventures
edvenčr
dobrodružstvo
🗸 adventures
🗸 dobrodružstvo
TOP 30
collecting
kolektin
zbieranie
🗸 collecting
🗸 zbieranie
TOP 30
improve
imprúf
zlepšiť
🗸 improve
🗸 zlepšiť
TOP 30
skill
skil
zručnosť
🗸 skill
🗸 zručnosť
TOP 30
useful
júzful
užitočný
🗸 useful
🗸 užitočný
TOP 30
believe
bilíf
veriť
🗸 believe
🗸 veriť
TOP 30
grow
grou
rásť
🗸 grow
🗸 rásť
TOP 30
balance
belens
rovnováha
🗸 balance
🗸 rovnováha
TOP 30
at the same time
et d sejm tajm
zároveň
🗸 at the same time
🗸 zároveň
TOP 30
pay attention
pej etenšn
dbať
🗸 pay attention
🗸 dbať
TOP 30
safe
sejf
bezpečný
🗸 safe
🗸 bezpečný
TOP 30
pleasant
pleznt
príjemný
🗸 pleasant
🗸 príjemný
TOP 30
enriching
enričin
obohacujúci
🗸 enriching
🗸 obohacujúci
TOP 30
reward
rivord
odmena
🗸 reward
🗸 odmena
TOP 30
inspiration
inspirejšn
inšpirácia
🗸 inspiration
🗸 inšpirácia