0948 117 111
anglino@anglino.eu
anglino.eu anglino.eu - úvodné menu Ako používať web? Novinky Jazykové úrovne Jazykové certifikáty Maturita z angličtiny všetky témy Štátnica z angličtiny hotové tézy Prečo sa učiť anglicky? Zaujímavosti o angličtine Učebnica angličtiny NAIX Pracovný zošit angličtiny NAIX Profesionálne kurzy Profesionálne preklady Podporte nás Užitočné anglické weby Filozofia FLUENCY vs ACCURACY Paretov princíp vo výuke jazyka Cookies & vyhlásenie

Jazykové úrovne

Čo je v tejto časti? Nájdete tu prehlad všetkých jazykových levelov a ich charakteristiku.
A1 - total beginner guide
Nižšie nájdeš opis jednotlivých jazykových úrovní. Odporúčam ti dôkladne tieto popisy porovnať s tvojou schopnosťou používať anglický jazyk.
Na základe úprimnej seba-analýzy sa vieš učiť primerané časti výuky, tak aby si nič dôležité nepreskočil-a alebo naopak, aby učivo poskytovalo pre teba nové a zaujímavé informácie.

Jazykové úrovne v lingvistike

Individuálne znalosti jednotlivca vrámci všetkých svetových jazykov sa rozdelujú do jazykových levelov podľa niekoľkých kritérii a kategórií. Tieto kritériá definujú jazykové smernice vydávané a akreditované komisiami odborníkov. Medzi kontinentami môžu byť isté odlišnosti pri definovaní jednotlivých levelov a ich atribútov avšak v základe pre zjednodušenie je možné povedať že práve anglický jazyk udáva rámcové vnímanie kvality skúseností a zručností v jazykovej komunikácii.

Jazykové úrovne v anglickom jazyku

V Európskom priestore je najvýznamnejšou smernicou pre definíciu kvality znalosti anglického jazyka tzv. CEFR standard (Common European Framework of Reference for Languages), ktorá je aj globálne uznávaným výkladom pre ostatné jazyky.


Jednotlivé levely sa označujú skratkami: A1, A2, B1, B2, C1 a C2

Podľa smernice CEFR sa jazykové levely pre anglický jazyk delia na:

A1 - úplný začiatočník
Ak ľudia hovoria pomaly a jasne, rozumiem základné slová a frázy, týkajúce sa mňa, mojej rodiny, práce a podobne. Komunikujem jednoduchými vetami o základných veciach napr. kúpa cestovného lístku, spýtanie sa na správny smer/cestu. Položím otázku a odpovedi rozumiem, ak je jednoduchá. Čítam a rozumiem jednoduchým oznamom, plagátom, upozorneniam. Dokážem napísať jednoduchú pohľadnicu, odkaz, vyplniť formulár.

A2 - Začiatočník
Rozumiem najbežnejšej slovnej zásobe v kontexte vecí ktoré sa ma týkajú napr. rodina, práca, nakupovanie, moje mesto. Orientujem sa v texte inzerátu, oznámenia, krátkej správy, v cestovnom poriadku. Nadviažem spoločenský kontakt, ale udržať konverzáciu je pre mňa ťažké. Dokážem napísať jednoduchý list, oznam, poďakovanie.

B1 - Mierne pokročilý
Rozumiem pointe televízneho programu alebo správ o aktuálnych udalostiach. Zvládnem väčšinu situácií, v ktorých potrebujem hovoriť a rozumieť a ktoré sa vyskytujú počas cestovania alebo bežného každodenného kontaktu. Dokážem opísať svoje skúsenosti, plány, porozprávať jednoduchý príbeh. Dokážem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mi známe alebo ma osobne zaujímajú.

B2 - Stredne pokročilý
Dokážem porozumieť dlhšej reči a prednáškam, ak mi je téma dostatočne známa. Dokážem porozumieť väčšine filmov v spisovnom jazyku a rozumiem knihe v origináli. Dokážem viesť bežný rozhovor s rodenými hovoriacimi, aktívne sa zúčastniť na diskusii na známe témy, pričom vyjadrujem a presadzujem svoje názory, aj keď s gramatickými chybami. Dokážem napísať podrobný text o témach, ktoré poznám, napíšem referát alebo správu.

C1 - Pokročilý
Rozumiem dlhšej reči, aj keď nie je jasne štruktúrovaná a vzťahy sú iba naznačené. Čítam faktické a literárne texty, pričom rozoznávam rozdiely v štýle. Dokážem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez zjavného hľadania výrazov, využívam jazyk pružne a účinne pre spoločenské a profesijné účely. Dokážem jasne a podrobne opísať zložité témy, rozširovať ich o vedľajšie témy, rozvíjať konkrétne body a zakončiť reč vhodným záverom.

C2 - Expert
Nemám žiadne ťažkosti pri pochopení akéhokoľvek druhu hovoreného jazyka, či už naživo alebo z vysielania. Ľahko čítam všetky formy písaného jazyka, vrátane abstraktných textov. Bez námahy sa dokážem zúčastniť na akejkoľvek konverzácii alebo diskusii a dobre ovládam idiomatické a hovorové výrazy. Dokážem napísať hladko plynúci text v rôznych štýloch, dokážem napísať napr. zhrnutie a recenziu odbornej práce alebo literárneho diela.
anglino.eu hint
anglino.eu rozlišuje články s výukou AJ podľa jazykových úrovní.
Každý výukový článok je označený pod nadpisom príslušnou jazykovou úrovňou podľa obtiažnosti jeho obsahu, pre lepší prehlad o stupni obtiažnosti učiva v danom článku.
na začiatok článku Novinky Jazykové certifikáty nasledujúci článok