0948 117 111
anglino@anglino.eu
Anglická gramatika Ako sa učiť gramatiku? Typy anglických viet A1 Aktívne vs pasívne vety A1 Syntax a vetné členy A1 Súvetia a ich delenie B2 Anglické gramatické skratky A1 Množstevné gram. slová B2 Slangové gramatické slová C1

---------------

Základné časy v angličtine Prítomný jednoduchý čas A2 Prítomný priebehový čas A2 Minulý jednoduchý čas A2 Minulý priebehový čas A2 Budúci jednoduchý čas A2 Budúci priebehový čas A2 Budúci plánovací čas A2

---------------

Pokročilé časy v angličtine Predprítomný jednoduchý čas B2 Predprítomný priebehový čas B2 Predminulý jednoduchý čas C1 Predminulý priebehový čas C1 Predbudúci jednoduchý čas C1 Predbudúci priebehový čas C1 Blízka budúcnosť B2

---------------

Základné módy v angličtine Mód Can B1 Mód Could B1 Mód Would B1 Mód Should B1 Mód May B1 Mód Might B2 Mód Shall B2 Mód Must B1 Mód Have to B1 Mód Got to/Gotta (Slang) C1 Mód Be able to B2 Mód Ought to C1 Mód Mustn't C1 Mód Needn't C1 Mód Shan't C1

---------------

Pokročilé módy v angličtine Perfekt mód Could have C2 Perfekt mód Would have C2 Perfekt mód Should have C2 Perfekt mód May have C2 Perfekt mód Might have C2 Perfekt mód Must have C2 Perfekt mód Gotta have C2

---------------

Anglické slovné druhy Určitý a neurčitý člen Podstatné mená a ich delenie Rod a mn.číslo podstatných mien Privlastňovacie podstatné mená Skloňovanie podstatných mien Počítateľnosť podstatných mien Veľké písmeno u podstatných mien Stupňovanie prídavných mien Aktív a pasív prídavných mien Porovnávanie a prirovnávanie Podstatné m. použité ako prídavné Atribút ONE u prídavných mien Zámená a ich delenie Číslovky a ich delenie Slovesá a ich delenie Pravidelné slovesá Nepravidelné slovesá Frazálne slovesá Infinitív slovies Multi slovesá vo vetách Gerundium zo slovies Use to a Get used to Príslovky a ich delenie Stupňovanie prísloviek Predložky a ich delenie Predložky IN ON AT a TO Predložka OF Spojky a ich delenie Spojka IN ORDER TO a jej efekt Spojka ONCE a jej efekt Častice Citoslovcia

---------------

Pokročilá gramatika Predpony a prípony B2 Podmienkové vety B2 Pasívne vety C1 Pasívne prítomné časy C1 Pasívne minulé časy C1 Pasívne budúce časy C1 Pasívne predprítomné časy C1 Pasívne predminulé časy C1 Pasívne predbudúce časy C1 Nepriama reč B2 Participles alebo príčastia B2 Otázka však? B2 WH otázky B1 WH objektové otázky B2 Záporné otázky B1 Záporné slová vo vetách B2 Krátke odpovede B1 Programovanie viet C1 Programovanie súvetí C1 Podmet a jeho delenie C1 Prísudok a jeho delenie C1 Predmet a jeho delenie C1 Príslovkové určenia C1 Tranzitivita slovies C1 Another vs Other B2 Logicky odvoditeľné zámená B2

---------------

Pre expertov Anticipovateľnosť syntaxu C2 Extra-linguistické premenné C2 Konotácia C2 Kolokácia C2 Idiómy C2 Morfémy C2 Neologizmy C2 Slovotvorné formovanie C2 Slovné hračky C2 Slovné klastre C2 Termíny z Fonológie C2 Termíny z Morfológie C2 Termíny z Lexikológie C2 Termíny zo Syntaxu C2

---------------

Najčastejšie gramatické chyby

---------------

na začiatok zoznamu

Anglická gramatika

A1 - úplný začiatočník
Čo je v tejto časti? Vysvetlíme hlavný modus operandi anglickej gramatiky. Pozrieme sa na nevyhnutné minimum potrebné na uplatnenie anglického jazyka v praxi. Rozlíšime gramatiku dôležitú pre začiatočníkov aj pokročilých.
A1 - total beginner guide
Ahoj. Vítam ťa v prvej gramatickej kapitole. Stojíme za úplnom začiatku výuky anglického jazyka. V tomto článku nájdeš informácie, ktoré sú tzv. "vstupnou bránou" k správnemu pochopeniu anglického jazyka.
A1 - total beginner guide
Ak začínaš s angličtinou, odporúčam ti pozrieť si tiež celý zoznam výuky pre level:
A1 - total beginner guide
Daj pozor na detaily:)
Hneď na úvod tu máme veľmi dôležitú kapitolu.
Jej detailné pochopenie ti značne môže pomôcť pri štúdiu ďalších častí.

Modus operandi anglickej gramatiky

Anglický jazyk je analytický jazyk na rozdiel od jazyka slovenského, ktorý je syntetický jazyk. V praxi to znamená, že kým slovenčina napr. používa viacero informácií v jednom slove, angličtina zvykne spravidla využiť každé slovo na samostatnú informáciu.

Príklad:

Bežím.
1 slovenské slovo = 3 informácie
1 - podmet ja
2 - prítomný čas
3 - význam bežať
3 anglické slová = 3 informácie
I am running.
1 - I podmet ja
2 - am pomocné sloveso pre prítomný čas
3 - running význam bežať
Analytický princíp sa uplatňuje naprieč celým anglickým jazykom. Naopak syntetický princíp je zase dominantný v slovenskom jazyku, kde takmer absentuje plnovýznamové slovo, v ktorom by bola len jedna informácia. Takmer vždy sú prítomné minimálne 2 informácie v spoločnej syntéze.

Podobne uplatňovanie jednotného výstavbového princípu je aj v angličtine. Anglický princíp samostatných slov so samostatnými informáciami je príznačný takmer pre celý jazyk. Takmer v každej gramatickej kapitole sa budeme stretávať s navzájom sa ovplyvňujúcimi anglickými slovíčkami.

A1 - total beginner guide
Zapamätaj si, že princíp samostatných slov sa používa vo všetkých
a

Gramatické minimum

Ktoré kapitoly z gramatiky by ste mali vedieť ak chcete jednoducho avšak zrozumiteľne komunikovať?


Poďme si vymenovať nevyhnutné kapitoly:
anglino.eu - hint
Pripomínam, že anglino.eu je v štádiu EARLY ACCESS a preto články v linkoch zatiaľ nemajú obsah. Priebežne ich budeme dopĺňať :)
Týchto šesť kapitol je klúčom k správnemu vytvoreniu akejkoľvek vety v anglickom jazyku. V tomto článku sa však nebudeme detailne venovať ich obsahu, no rozhodne odporúčame každému si ich preštudovať. Dokonca aj pokročilým užívateľom jazyka môžu dopomôcť k ďalšiemu zlepšeniu v anglickom jazyku.
A1 - total beginner guide
A1 - total beginner guide
Typy anglických viet sú dôležité pre poradie slov vo vete.
Aktívne vs. pasívne vety ti uľahčia angličtinu kludne aj o 300 % :)
Syntax je doslova drogou a nevyhnutným základom pre anglický jazyk, bez neho sa jednoducho "nedá" nič zmysluplné vytvoriť.
V pravidlách výslovnosti nájdeš len tie najpodstatnejšie kritériá.
Základné časy si vysvetlíme v úplne novom svetle v prémiovom obsahu :)
Základné módy používame denno denne aj v slovenčine bez toho aby sme ich vedome registrovali ;)

Gramatika pre začiatočníkov a pokročilých

Ktoré kapitoly z gramatiky sú vhodné pre začínajúcich študentov a ktoré naopak pre tých pokročilých?


Všetky naše výukové články sú označené štítkami podľa jazykových úrovní:

A1 - Úplný začiatočník
A2 - Začiatočník
B1 - Mierne pokročilý
B2 - Stredne pokročilý
C1 - Pokročilý
C2 - Expert


Pre začiatočníkov všeobecne odporúčame postupovať v navigačnom menu od prvých článkov až po posledné. Väčšina článkov je zoradená chronologicky podľa obtiažnosti, aj keď výnimky existujú. Tieto výnimky predstavujú články, ktoré sú radené s prioritou na obsah.

A1 - total beginner guide
Kapitoly v ľavej časti menu: slovné druhy nemajú štítky s obtiažnosťou.
Je to kvôli tomu, že ich štúdium je viac orientované na pamäťové schopnosti ako na výrazné logické a analytické pozadie.
Pre pokročilých budú prínosné kapitoly predovšetkým zo strednej časti a spodnejších poschodí v navigačnom menu, avšak určite stojí za pozornosť aj venovanie sa niektorým článkom z prvých odsekov. Pre expertov odporúčame špeciality ako napr. perfekt módy či podmienkové vety ale aj iné články najmä pre pokročilých a expertov podľa vlastného uváženia.
Prajeme veľa úspechov pri učení gramatiky! :)
Týmto výukovým článkom ťa sprevádzali :)
A1 - total beginner guide
Susie
A1 - total beginner guide
Nicol
A1 - total beginner guide
Martin
C2 - expert guide
Marcus
anglino.eu - Social Networks
Páči sa ti anglino.eu?
Sleduj nás a odoberaj novinky na našom FACEBOOKu
anglino.eu - Social Networks
@fluencyagentura