0948 117 111
anglino@anglino.eu
Anglická gramatika Ako sa učiť gramatiku? Typy anglických viet A1 Aktívne vs pasívne vety A1 Syntax a vetné členy A1 Súvetia a ich delenie B2 Anglické gramatické skratky A1 Množstevné gram. slová B2 Slangové gramatické slová C1

---------------

Základné časy v angličtine Prítomný jednoduchý čas A2 Prítomný priebehový čas A2 Minulý jednoduchý čas A2 Minulý priebehový čas A2 Budúci jednoduchý čas A2 Budúci priebehový čas A2 Budúci plánovací čas A2

---------------

Pokročilé časy v angličtine Predprítomný jednoduchý čas B2 Predprítomný priebehový čas B2 Predminulý jednoduchý čas C1 Predminulý priebehový čas C1 Predbudúci jednoduchý čas C1 Predbudúci priebehový čas C1 Blízka budúcnosť B2

---------------

Základné módy v angličtine Mód Can B1 Mód Could B1 Mód Would B1 Mód Should B1 Mód May B1 Mód Might B2 Mód Shall B2 Mód Must B1 Mód Have to B1 Mód Got to/Gotta (Slang) C1 Mód Be able to B2 Mód Ought to C1 Mód Mustn't C1 Mód Needn't C1 Mód Shan't C1

---------------

Pokročilé módy v angličtine Perfekt mód Could have C2 Perfekt mód Would have C2 Perfekt mód Should have C2 Perfekt mód May have C2 Perfekt mód Might have C2 Perfekt mód Must have C2 Perfekt mód Gotta have C2

---------------

Anglické slovné druhy Určitý a neurčitý člen Podstatné mená a ich delenie Rod a mn.číslo podstatných mien Privlastňovacie podstatné mená Skloňovanie podstatných mien Počítateľnosť podstatných mien Veľké písmeno u podstatných mien Stupňovanie prídavných mien Aktív a pasív prídavných mien Porovnávanie a prirovnávanie Podstatné m. použité ako prídavné Atribút ONE u prídavných mien Zámená a ich delenie Číslovky a ich delenie Slovesá a ich delenie Pravidelné slovesá Nepravidelné slovesá Frazálne slovesá Infinitív slovies Multi slovesá vo vetách Gerundium zo slovies Use to a Get used to Príslovky a ich delenie Stupňovanie prísloviek Predložky a ich delenie Predložky IN ON AT a TO Predložka OF Spojky a ich delenie Spojka IN ORDER TO a jej efekt Spojka ONCE a jej efekt Častice Citoslovcia

---------------

Pokročilá gramatika Predpony a prípony B2 Podmienkové vety B2 Pasívne vety C1 Pasívne prítomné časy C1 Pasívne minulé časy C1 Pasívne budúce časy C1 Pasívne predprítomné časy C1 Pasívne predminulé časy C1 Pasívne predbudúce časy C1 Nepriama reč B2 Participles alebo príčastia B2 Otázka však? B2 WH otázky B1 WH objektové otázky B2 Záporné otázky B1 Záporné slová vo vetách B2 Krátke odpovede B1 Programovanie viet C1 Programovanie súvetí C1 Podmet a jeho delenie C1 Prísudok a jeho delenie C1 Predmet a jeho delenie C1 Príslovkové určenia C1 Tranzitivita slovies C1 Another vs Other B2 Logicky odvoditeľné zámená B2

---------------

Pre expertov Anticipovateľnosť syntaxu C2 Extra-linguistické premenné C2 Konotácia C2 Kolokácia C2 Idiómy C2 Morfémy C2 Neologizmy C2 Slovotvorné formovanie C2 Slovné hračky C2 Slovné klastre C2 Termíny z Fonológie C2 Termíny z Morfológie C2 Termíny z Lexikológie C2 Termíny zo Syntaxu C2

---------------

Najčastejšie gramatické chyby

---------------

na začiatok zoznamu

Ako sa učiť anglickú gramatiku?

A1 - úplný začiatočník
Čo je v tejto časti? Predstavíme si najefektívnejšie spôsoby štúdia anglickej gramatiky. Tento článok Vám pomôže systematicky a kontinuálne zrýchliť celý proces výuky gramatiky.
A1 - total beginner guide
Pokračujeme článkom, kde si povieme konkrétne príklady, ako by si mal postupovať pri štúdiu, na ktorú gramatiku by si sa mal zamerať a ktorú je naopak rozumné odložiť na neskôr.
A1 - total beginner guide
Asi najväčšia chyba, ktorú môžeš pri gramatike urobiť, je zlý výber postupnosti. Menej býva viac. Kľúčom je vybrať si správne kapitoly a na tie sa zamerať. V každej chvíli si tiež potrebuješ dôkladne uvedomiť, ktorú kapitolu môžeš považovať za naučenú a kedy je vhodné pokračovať na ďalšiu.

Ako začať výuku gramatiky?

Na úvod si predstavme 2 tradičné a veľmi dôležité súbory kapitol, bez ktorých jednoducho nie je možné zložiť plnohodnotnú vetu. Sú to anglické základné časy a anglické základné módy (známe aj ako modály). V praxi to znamená, že pokiaľ si začiatočník, tieto dva rámce by sa mali stať pre teba tzv. Alfa a Omega. Tieto kapitoly sa zároveň objavujú vo väčšine klasických výukových metód.
Avšak pozor, pri výuke gramatiky existuje ešte viac kľúčový parameter na ktorý žiaľ pri výuke veľa študentov (ale aj lektorov) pozabudne, príp. intencionálne ho preskočí. Tento parameter je ale elementárnou podmienkou na vytvorenie predpokladu plynulého štúdia anglickej gramatiky a následne aj dobrej znalosti komunikácie v anglickom jazyku.
Predmetný parameter predstavuje základ k pochopeniu prechodu z anglickej analýzy do slovenskej syntézy pri tvorbe a prekladaní jednotlivých viet. Inými slovami, je to súbor informácií, ktorý Vás naučí presne a plynulo prekladať slovenské vety do anglických.
Tento súbor informácií predstavujú 3 kľúčové kapitoly, ktoré pokojne môžeme označiť ako "tajnú zbraň" ktorú používame počas kurzov v jazykovej agentúre FLUENCY s.r.o.
Sú to nasledovné kapitoly:
A1 - total beginner guide
Čím lepšie a dôkladnejšie sa naučíš a pochopíš tieto tri kapitoly, tým lepšie a rýchlejšie dokážeš tvoriť vety v anglickom jazyku. Naopak ak sa ti zdá, že zatiaľ si im neporozumel(a) dostatočne, radšej si ich opätovne naštuduj. Môžu totiž výrazne akcelerovať ale aj pribrzdiť tvoju výuku v ďalších gramatických súvislostiach v závislosti od toho ako precízne im porozumieš.

V akom poradí sa učiť gramatiku?

Okrem poradia, ktoré sme naznačili vyššie, je prioritou správne určiť Váš súčasný jazykový level a podľa toho následne postupovať v gramatických kapitolách. Môžete sa navigovať 2 hlavnými spôsobmi a to pomocou ľavého menu, kde máte celkový prehlad gramatiky označený podľa jazykových úrovní. Prípadne môžete na úvodnej stránke zvoliť svoj jazykový level a následne uvidíte rýchly prehlad kapitol, ktoré sú relevantné pre Vašu výuku.
Pri každej kapitole je dôležité si informácie prejsť niekoľkokrát. Je to efektívne pre lepšie zapamätanie.
Rovnako Vám odporúčame klikať na linky v texte, ak sa Vám informácie a ich nadpisy zdajú relevantné v danom momente výuky. Následne sa môžete vrátiť na pôvodný článok a tak lepšie pochopiť súvislosti medzi jednotlivými kapitolami.
anglino.eu - hint
Rýchly tip: Ak chceš otvoriť link s novou výukou v samostatnom okne pri kliknutí na link stlač tlačidlo CTRL.

3 šikovné tipy na gramatiku

Nasledovné tipy dokážu pridať extra hodnotu ku efektivite zapamätania si jednotlivých gramatických kapitol.
A1 - total beginner guide
A1 - total beginner guide
A1 - total beginner guide
Tip 1
Možno sa ti to bude zdať staromódne, ale kľúčové veci si zapisuj, dokážeš tým stimulovať pamäťový efekt :)
Tip 2
Okrem zapisovania, si aj nahlas zopakuj, čo si sa práve naučil :) Rozprávanie sa (hoci aj sám(a) so sebou) dokáže urobiť pamäťové "zázraky".
Tip 3
Ak niečomu nerozumieš urob si o tom poznámku. Je to veľmi dôležité, najmä ak máš možnosť sa o tom poradiť s lektorom alebo so skúseným speakrom.
Často sa totiž stáva, že kým máš možnosť konzultácie, zabudneš na danú otázku. Je to naozaj častý a podceňovaný problém pri výuke, ktorý ale spôsobuje značné spomalenie výuky.
V tomto článku sme si predstavili všetky potrebné informácie pre výuku gramatiky a následne už môžete začať študovať samotné gramatické kapitoly. Nižšie nájdete navigáciu s odporúčanými článkami pre pokračovanie.
Týmto výukovým článkom ťa sprevádzali :)
A1 - total beginner guide
Susie
A1 - total beginner guide
Nicol
A1 - total beginner guide
Martin
C2 - expert guide
Marcus
anglino.eu - Social Networks
Páči sa ti anglino.eu?
Sleduj nás a odoberaj novinky na našom FACEBOOKu
anglino.eu - Social Networks
@fluencyagentura
na začiatok článku anglino.eu Typy anglických viet A1 - úplný začiatočník nasledujúci článok